HOME
OVER JAGOTRAVEL
WANDELKALENDER 2019
PEGUERA MALLORCA
CASTLEBAR IERLAND
JURBARKAS LITOUWEN
JURBARKAS+VAASA
VAASA FINLAND
ARENZANO ITALIË
MONTECATIONI TOSCANE
MARBELLA SPANJE
BARCELONA SPANJE
KOREA-JAPAN-TAIWAN
JOGYAKARTA INDONESIË
ARLINGTON USA
INSCHRIJVING
KORTINGEN
REISVOORWAARDEN
VERZEKERINGEN
BROCHURE 2019
CONTACTGEGEVENS


Aantal bezoekers 2019


 JAGOTRAVEL WANDELSPORTREIZEN

REISVOORWAARDEN JAGOTRAVEL
Op alle reizen van JAGOTRAVEL zijn de onderstaande reisvoor­waarden van toe­passing met ingang van 1 december 2018.

AANMELDING
Uw aanmelding is definitief na ont­van­gst van het door u inge­vulde en onder­tekende aanmeldingsformulier. Na ontvangst van de bevestiging dient u een aanbeta­ling te voldoen ter hoogte van de kosten van het vliegticket alsmede 25% van de resterende reissom met een minimum van euro 250,- (of, indien minder, de complete reissom) op de op de factuur vermelde rekening  van Jagotra­vel te Kaatsheuvel. Tevens dienen de premies voor even­tue­le verzekeringen direct te worden be­taald. Indien u binnen 6 weken voor ver­trek boekt dient u onmid­de­lijk de complete reissom te voldoen. Voor iedere boeking (ongeacht het aantal deelnemers) is een bijdrage in de administratiekosten van euro 10 verschuldigd. Bij iedere wijziging/ aanvulling op een bestaande boeking wordt steeds euro 10 aan wijzigingskosten berekend.

BETALING EN BEVESTIGING
Na ontvangst van uw aanmelding sturen wij u een deel­namebeves­tiging en faktuur voor de aanbetaling en verzekeringen. Uiterlijk 6 weken voor vertrek dient het restant van de reis­som te zijn voldaan. Na ontvangst van de totale reis­som krijgt u ca. 3 weken voor vertrek de overige informatie over de reis toegezon­den. De opdrachtgever is verplicht om bij boeking relevante per­soonlijke omstandigheden, die van invloed kunnen zijn op de reisuit­voering (ziekte, han­dicaps e.d.) bij boe­king kenbaar te maken.

REISSOM
De gepubliceerde reissommen zijn gebaseerd op de prij­zen en geldkoersen van hotels, vlieg­maatschappijen etc. zoals die bij Jagotravel bekend waren bij het uitkomen van deze brochu­re. In geval van wijzigingen van prij­zen, geldkoersen en belas­tin­gen behoud Jagotravel zich het recht voor de reissom te verho­gen. U krijgt hiervan zo spoedig moge­lijk, doch uiter­lijk 21 dagen voor vertrek bericht. Indien de verhoging meer is dan 15 % of euro 125 kunt u de reis kostenloos annule­ren.

INCLUSIEF / EXCLUSIEF
Op de deelnamebevestiging wordt vermeld welke diensten er in de reissom zijn inbegre­pen. Deze vermeldin­gen zijn voor beide par­tijen bindend. De hieronder genoemde kosten van diverse diensten en voor­zie­ningen zijn nooit in de reissom inbegrepen :
a. kosten voor vervoer naar en van het vertrekpunt en ver­blijf op het

    vertrekpunt.
b. alle uitgaven van persoonlij­ke aard en voor het bezoek aan natuur-
    en cultuur­histori­sche  beziens­waar­dighe­den.
c. kosten voor benodigde docu­menten als paspoort, visa en vereiste
    inentings- en vacci­natiebewijzen.
d. alle bijkomende kosten voor verzekering van reis­bagage, reis-
    ongevallen, ziekte en  annu­lering.
e. alle kosten voor luchthaven- en vliegbelastingen.
f. alle andere kosten die rede­lijkerwijze niet tot de reissom gerekend kunnen worden.
Het afsluiten van een reis- en onge­vallen­verze­ke­ring (al dan niet via JAGOTRAVEL) is ver­plicht. Het is raadzaam om ook een annuleringsver­zekering af te sluiten.

ANNULERING DOOR DE OPDRACHTGEVER
Annulering door de opdrachtgever kan telefonisch of schriftelijk schr­ijven gebeuren. Binnen 48 uur na ontvangst krijgt u van ons een bevestiging van annulering. Indien een reis door de opdrachtgever wordt geannu­leerd gelden er de vol­gen­de an­nu­le­ringskosten :
* tot 6 weken voor de dag van ver­trek 10 % van de reis­som me
  een minimum van euro 25 + 100% van het vliegticket
* tussen 6 weken en 28 dagen voor vertrek :  
  50 % van de reissom met een minimum van euro 50 voor reizen
            binnen Europa.
  75 % van de reissom met een minimum van euro 100 voor reizen

            buiten Europa
  + 100% van het vliegticket
* tussen 28 dagen en 14 dagen voor vertrek :   
  75 % van de reissom voor reizen binnen Europa.    
  100 % van de reissom voor reizen buiten Europa.
  + 100% van het vliegticket
* binnen 14 dagen voor vertrek 100 % van de reissom.
Voor de geboekte vliegtickets geld altijd dat de annuleringskosten 100% zijn.
De totale annuleringskosten kunnen echter nooit lager zijn dan de kosten die aan
JAGOTRA­VEL door derden in rekening gebracht worden vermeerderd met euro 25 administratiekos­ten. Wijzigingen in de reisovereenkomst (zoals bestemming, per­soonswijzi­ging) kunnen éénmalig tot 6 weken voor vertrek voor euro 25 administra­tiekosten + ev.  telecommuni­ca­tiekosten en door derden toegere­ken­de kosten (bv. wijziging vliegticket) aangebracht worden.

ANNULERING DOOR DE REISORGANISATOR
Het doorgaan van alle reizen is in principe afhanke­lijk van een mini­mum aantal deelnemers. Uiterlijk vier weken voor vertrek zal de rei­sorganisatie een eventue­le annule­ring in verband met te weinig deel­nemers aan de opdracht­gever melden met onmiddelijke restitutie van de reeds betaalde reissom. Annulering in verband met overmacht als bijvoorbeeld algemene stakin­gen, oorlogen, politieke onrust, schaa­rste, natuurrampen etc. waar­bij van de reisorga­nisa­tie uitvoe­ring van het pro­gramma in redelijk­heid niet kan worden gevergd is eveneens een reden tot annulering op ieder moment voor vertrek. In dit geval zal de comple­te reissom worden geresti­tueerd. Indien deze situatie zich tijdens de reis voordoet ver­plicht de reis­organisatie zich in te zetten voor een veilige terug­keer van de reizi­ger. Aanspraak op restitutie van het niet genoten gedeelte van de reis bestaat alleen voor zover de reisorganisatie zich kosten be­spaard door de annulering.

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE REISORGANISATOR
De reisorganisatie is aansprakelijk indien de reis niet over­eenkomstig de verwach­tingen in de brochure of het infor­matie­pakket wordt uitgevoerd. De correct­heid van de uitvoe­ring dient tevens te worden gezien in verhou­ding tot de gebruiken, beperkingen en ge­woontes van het land waarin de reis plaats­vindt en dient afge­wogen te worden naar de hoogte van de reis­som. De reisorganisatie is niet aansprakelijk voor schade indien deze te wijten zijn aan schuld van de deelne­mer door bijv. het niet naleven van de wetten in het land waar de reis plaats­vindt, door het in gebreke blijven van de reiziger voor wat betreft fysieke gezondheid/conditie en/of benodigde reisdocu­menten. De aansprakelijkheid van de reisorganisator is in alle geval­len beperkt tot ten hoogste driemaal de hoogte van de reissom.

VERPLICHTINGEN VAN DE REIZIGER
De reiziger is verplicht :
* te zorgen voor de juiste reisdocumenten zoals die door de reis-
  organisator zijn aangegeven.
* zorg te dragen voor de reisdocumenten tijdens de reis
* te zijn verzekerd tegen reisongevallen. Onze ver­plichting om de in
  nood verkerende reiziger assisten­tie te geven wordt ernstig
  belemmerd indien niet kan worden teruggevallen op de hulp van
  een bij de reis­verze­kering inbegrepen SOS-centrale.

De deelnemer die hinder of overlast oplevert voor de andere deelnemers kan door de reisleiding worden uitgesloten van verdere deelname aan de reis. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer. Restitutie van (een gedeelte van) de reissom kan alleen worden verleend indien de deelne­mer ten aanzien van zijn uitsluiting geen blaam treft. Indien de reiziger tijdens de reis van de reisroute afwijkt of zich aan de begelei­ding van de reisleider onttrekt en daardoor niet op het juiste tijdstip voor vervoer aanwezig is, zijn de gevolgen daarvan geheel voor eigen rekening.

KLACHTEN
Eventuele klachten dienen ter plekke met de reislei­ding be­sproken te worden. Indien dit niet tot oplos­sing van de pro­blemen dient u de klacht schriftelijk en gemoti­veerd in te dienen op ons kantoor,uiterlijk 1 maand na de oor­spronkelij­ke terugkomstdatum.

JAGOTRAVEL WANDELVAKAN­TIES
Raadhuisstraat 7
NL-5171 CP Kaatsheuvel
tel. 06 28737174
Email jagotravel@online.nl
www.jagotravel.nl